Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Schëtter Jugendhaus

Domaine : Coopération au développement, Sport, Travail social et éducatif
Programme : Service volontaire national

Organisation d’accueil :

Schëtter Jugendhaus

Schëtter Jugendhaus

Mission :

Adresse / pays :
199, rue Principale
5366 Munsbach

durée : à convenir
début : à convenir
fin : à convenir
type de mission : Individuelle

Description de la mission :

D`Schëtter Jugendhaus besteet säit méi wéi 20 Joer an ass een Treffpunkt fir Jonker am Alter vun 11-26. Déi Jonk gi bei hirer Perséinlechkeets- an Identitéitsentwécklung vun engem Team bestoend aus 3 pedagogeschen Mataarbechter*innen ënnerstëtzt.

Tâches du volontaire :

Ziil ass et d`Jugendhaus fir déi aktuell Generatioun weiderhin attraktiv ze gestalten an néi Jonker fir d`Haus ze begeeschteren.

  • Animatioun a Kontakt mat deene Jonken ophuelen
  • D`Roll vum Nolauschterer an eventuell Beroder iwwerhuele
  • Déi Jonk iwwer aktuell Aktivitéiten informéieren a selwer deelhuelen
  • deng eegen Aktivitéiten am Interssi vun deene Jonken organiséieren
  • matmaachen beim Projet “Alpaka”

Profil recherché :

  • Mindestens 20 Joer al sinn an kënnen Responsabilitéiten iwwerhuelen
  • Lëtzebuergesch schwätzen kënnen, all aaner Sproch ass e Plus
  • Loscht hunn mat Jonken ze schaffen

Votre contact :

Tina Boesen
mail@schetterjugendhaus.lu
26350790