Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Maison Relais Aerdbiersnascht

Beräich(er): Aarbecht am sozialen oder edukative Beräich
Programm: Service volontaire national

Organisation d’accueil:

Maison Relais Aerdbiersnascht

Maison Relais Aerdbiersnascht

Missioun:

Adress / Land:
1, rue des Vergers
L-7339 Steinsel

Dauer: Individuell ofklären
Ufank: Individuell ofklären Individuell ofklären
Schluss: à convenir
Typ vun der Missioun: Am Grupp

Beschreiwung vun der Missioun:

Maison Relais de Steinsel qui accueille les enfants du cycle 2 au cycle 4.

Aufgaben vum Volontaire:

  • Accueil et accompagnement des enfants.
  • Réalisation des activitées.

Gesichte Profil:

  • Personne motivée et flexible
  • Sens d’équipe
  • Dynamique

Äre Kontakt:

Monique Schintgen
charge.steinsel@cjf.lu
26 33 00 76 30