Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Begleeedung an Ënnerstëtzung op enger Information- a Berodungsplaz fir Jonker

Domaine : Travail social et éducatif
Programme : Service volontaire national

Organisation d’accueil :

Nordstadjugend asbl

Nordstadjugend asbl

Mission :

Adresse / pays :
24-26, rue Prince Henri
L-9047 Ettelbruck

durée : 6 - 12 mois
début : à convenir
fin : à convenir
type de mission : Individuelle

Description de la mission :

De JIP stellt jonke Leit tëscht 12 an 30 Joer allgemeng Informatioun zur Verfügung an fërdert d’Informatiounsverbreedung. Mir lëen grousse Wert op aktiv a fräiwëlleg Participatioun vun de Jonken a bidden Projeten a Workshopen zu allméiglechen Themen un.

Tâches du volontaire :

D’Aufgabe vum Volontaire ginn an enker Zesummenaarbecht mam Team erleedegt Zu den Informatiounsberäicher gehéieren: Aarbecht, Educatioun, Gesondheet, Fräizäit a Sport, europäesche Programmer a praktescht Liewen,…
Acceuil am JIP
Alldeeglech an administrativ Aufgaben ausféieren.
Un de Workshops deelhuelen a mat animéieren